อดีต รมต.อว. บรรยายพิเศษ “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเดินหน้าแผนพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
สู่การจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

            วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านการวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผนงาน นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดทำแผนรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” ที่กองนโยบายและแผนได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2567 ณ The Regent Cha Am Beach Resort
          สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้แนวทางและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 5 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาจำเพาะ สู่ความท้าทายของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนการเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings และการเข้ารับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (UI Green Metric World University Ranking) ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเพื่อให้การกำหนดทิศทางแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีความชัดเจน สามารถติดตามและสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยปฏิบัติอย่างแท้จริง
         สำหรับการสัมมนาในวันนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาบรรยาย “การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการดำเนินการ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำกลุ่มตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา พร้อมรับมือกับการบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 และกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี