กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เวลา 8.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

👉 เอกสารประกอบการรายงานตัว

ㆍ ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา และลงชื่อให้เรียบร้อย (ดาวโหลดจากระบบสมัคร > reg.pbru.ac.th)
ㆍ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ แบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (ท.ร. 12/2) ThaiD ดาวน์โหลดจากแอพลิเคชั่น ThaiD
ㆍ ทะเบียนบ้าน หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร. 14/1) ดาวน์โหลดจากแอพลิเคชั่น ThaiD
ㆍ ใบจบการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงและสำเนาพร้อมรับรองสำเนา อีก 1 ฉบับ

หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนชื่อ ต้องแสดงไบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ฉบับจริง

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567
เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
👉หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ㆍ สาขาพยาบาลศาสตร์
👉หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ㆍ สาขาการแพทย์แผนไทย
👉หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ㆍ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
👉หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ㆍ สาขานิติศาสตร์
👉หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ㆍ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
👉หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ㆍ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ㆍ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ㆍ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ㆍ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ㆍ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
👉หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ㆍ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ㆍ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ㆍ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ㆍ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ㆍ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
ㆍ สาขาวิชาอาหารและโภชนการประยุกต์
ㆍ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ㆍ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
    – แขนงวิชาเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล
    – แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
ㆍ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
    – แขนงวิชาคอนเทนต์และเกม

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567
เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
👉หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ㆍ การบัญชี
👉หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ㆍ สาขาวิชาการพัฒนาชมชนและสังคม
ㆍ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
ㆍ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
ㆍ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ㆍ สาขาการท่องเที่ยว การบริการ อีเวนท์และการจัดการภัตตาคาร นานาชาติ
ㆍ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
👉หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ㆍ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
ㆍ สาขาวิชาการการบริหารธุรกิจ
    –  แขนงวิชาการจัดการ
    –  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    –  แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล
👉หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ㆍ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
👉หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันหิต
ㆍ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    –  แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
    –  แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567
เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
👉หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ㆍ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ㆍ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ㆍ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 2 ภาษา)
ㆍ สาขาวิชาพลศึกษา
ㆍ สาขาวิชาภาษาไทย
ㆍ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ㆍ สาขาวิชาภาษาจีน
ㆍ สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา
ㆍ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ㆍ สาขาวิชาสังคมศึกษา
ㆍ สาขาวิชาศิลปศึกษา
ㆍ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ㆍ สาขาวิชาเคมี
ㆍ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ㆍ สาขาวิชาชีววิทยา
ㆍ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์