คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำนักศึกษาลงพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม เพื่อพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำนักศึกษาลงพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม
เพื่อพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน

     

         อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เพื่อดำเนินโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ภายใต้กิจกรรมวิศวกรสังคมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชนและโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดวิศวกรสังคมให้กับประชาชนในตำบลบ้านกุ่ม ประกอบด้วย เครื่องมือฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต และTimeline พัฒนาการ

        ขณะที่วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา Soft Skills ของนักศึกษาให้มีทักษะนักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักนวัตกรด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชนและโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านกุ่ม

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี