หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จัดกิจกรรมค่าย Smart PR ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จัดกิจกรรมค่าย Smart PR ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

         

         วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย Smart PR นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการได้จัดขึ้น ณ ห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และการฝึกปฏิบัติการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีในยุคดิจิทัล โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย

🎞ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมผู้นำนักเรียนกับการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย อาจารย์ดร. เมธาวิน สาระยาน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์

🎞 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพ และการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดย อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

🎞 ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์

🎞 ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การผลิตคลิปสื่อออนไลน์ โดย อาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี