มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร

           วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในเรื่องการเตรียมความพร้อม การประชุม ครม.สัญจร 13 – 14 พฤษภาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนการจัดเตรียมเมนูอาหารต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็น               

          มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี 2570 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี