รมว.อว. พร้อมสนับสนุนความโดดเด่นด้านอาหารของ มรภ.เพชรบุรี พร้อมเน้นย้ำนักศึกษาต้องมีรายได้ระหว่างเรียน จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีงานทำ

รมว.อว. พร้อมสนับสนุนความโดดเด่นด้านอาหารของ มรภ.เพชรบุรี
พร้อมเน้นย้ำนักศึกษาต้องมีรายได้ระหว่างเรียน
จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีงานทำ

                วันที่ 14พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการประชุมหารือร่วมมือในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
              รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผนงาน ได้นำเสนอโครงการของมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรีที่สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เช่น การจัดทำ Organic Agriculture ในสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตร และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่คำนึงถึงการใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีแผนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการศึกษาวิจัยด้านการแปรรูป ให้สอดคล้องกับความต้องการของ healthy food และ functional food โดยการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 Organic farming ส่วนที่ 2 พื้นที่อาคาร สำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรม และส่วนที่ 3 Organic Agriculture & Food SME Park จัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานเอกชนที่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก จัดตั้งโรงงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร การวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้
              ศูนย์ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจรที่จะดำเนินการในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ด้วยการปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศและกำจัดสารพิษได้ สร้างต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตพืชใช้น้ำน้อย ออกแบบระบบระบายน้ำให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฝนตกหนักหรือน้ำท่วม
             ศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตผลทางการเกษตร (Organic Agriculture & Food SME Park) สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ครอบคลุมถึงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเพื่อการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
รมว.อว. กล่าวว่า “ต้องขอชื่อนชมการดำเนินงานของมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนหลาย ๆ โครงการประสบผลสำเร็จและสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดดเฉพาะในด้านอาหารที่มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นไม่แพ้ศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๆ มีจุดเด่นในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักศึกษาได้นำสิ่งรอบตัวเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และยังส่งผลถึงการทำงานในอนาคต ซึ่งหลังจากที่นี้ทาง อว.จะช่วยในการประชาสัมพันธ์และพร้อมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร และเน้นย้ำไปถึงการเปิดสอนหลักสูตระยะสั้น การ Upskill Reskill ระบบสะสมหน่วยกิตเครดิตแบงก์ ที่จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ในทุกช่วงวัย”
             นอกจากนี้ รมว.อว. ยังได้เน้นย้ำอีกว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญในการผลิตกำลังคนเพื่อมาพัฒนาประเทศ เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาได้มากขึ้น และที่สำคัญคือ นักศึกษาต้องมีรายได้ระหว่างเรียน จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีงานทำ 100%”

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี