คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อบรมวิธีการในการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้สารเสพติด พร้อมวิธีรับมือในการแก้ไขปัญหา

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อบรมวิธีการในการช่วยเหลือดูแล
ผู้ใช้สารเสพติด พร้อมวิธีรับมือในการแก้ไขปัญหา

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมวิธีการในการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้สารเสพติดทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยครอบครัวและชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และประชาชนพื้นที่เข้าร่วม 

      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน วิธีการวางแผนและรับมือกับการเข้าหาผู้ใช้สารเสพติด รวมถึงปัญหาและสิ่งที่ชุมชนมีความต้องการ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าตำบลหนองโสนเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง คนในชุมชนมีความสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการทานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ ทำให้อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกัน  

       สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณนพรัตน์ ไวอัมภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปปส.ภาค 7 และคุณวชิระ สายจันทร์ คณะทำงานมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด มาเป็นิวทยากรในการบรรยายให้ความรู้  

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี