คณะวิทยาการจัดการเดินหน้าพัฒนาชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ของดีท่าคอยสู่การตลาดเชิงพาณิชย์”

คณะวิทยาการจัดการเดินหน้าพัฒนาชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
"ของดีท่าคอยสู่การตลาดเชิงพาณิชย์"

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ นำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งเสริม พัฒนาการแปรรูปเกษตรปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัยชุมชน และการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์” โดยมีผู้สนใจซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าคอยเข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
      สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย ของดีท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สู่การตลาดเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีท่าคอย โดยการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรทางการเกษตรของท้องถิ่น พัฒนาช่องทาง ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และยัวเป็นการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรม ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี