มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพครูกับ Aba Teachers University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพครูกับ Aba Teachers University

               

          วันที่ 16พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ Aba Teachers University (ATU) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof.Xiang Wu อธิการบดี Aba Teachers University 

         อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง ประธานสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวว่า “กิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเชี่ยวชาญเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครูมา 100 ปี เช่นเดียวกันกับ Aba Teachers University ที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภาพ 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี