คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเกษตรกรในตำบลท่าตะคร้อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเกษตรกรในตำบลท่าตะคร้อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2567

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2567 ในหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI” โดยมีกลุ่มเกษตรกรตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ
           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการยกระดับสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความน่าสนใจและมีมูลค่าสูงขึ้น

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี