นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้โอวาสพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้โอวาสพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้โอวาสพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการกองทุนการศึกษา  พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายจำลอง เขยอักษร อาสาสมัครส่วนกลางโครงการกองทุนการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและกำกับดูแลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและนักเรียนทุนพระราชทาน ตามแนวทางที่ได้รับจากคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อให้เกี่ยวข้องได้ตระหนักในบทบาท หน้าที่และพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพตามข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิเคราะห์ นำเสนอและสรุปรูปแบบการทำงานที่ได้จากการระดมสมองและนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนตนเองอย่างเหมาะสม
           สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมมีทั้งสิ้น 17 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 13 แห่ง พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 แห่ง และยังมีโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำผลไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเนินพะยอม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          โอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 3 ราย พร้อมกล่าวให้กำลังใจและแนวทางการใช้ชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษา

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี