มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านห้องสมุด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ด้านห้องสมุด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

            อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านห้องสมุด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมต้นหว้า อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงข้อมูล ห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวทางพระราชดำริเพื่อการพัฒนา

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี