นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน The 1st Content on Nursing skills competency using Simulation”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
The 1st Content on Nursing skills competency using Simulation”

          นางสาวสิริรัตน์ จิตรตระกูล พร้อมด้วยนางสาวอริสรา บุรีสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน The 1st Content on Nursing skills competency using Simulation”
         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี