งานบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม

งานบริหารงานบุคคล
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม

             บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม ที่งานบริหารงานบุคคล ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานในเปิดการอบรมพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม
             การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ต้องอาศัยทักษะ เทคนิควิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำสารสื่อออกไปยังปลายทางได้อย่างเข้าใจและบรรลุจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม ทักษะการสรุปประเด็น เทคนิคการจดบันทึกการประชุม รวมไปถึงศิลปะการประสานงาน บุคลิกภาพ การวางตัว และการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการประชุม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะการทำงานให้เป็นมาตรฐานและนำไปสู่ความเป็นสากล
             สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายในเรื่องความสำคัญและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อจัดการประชุม คน เอกสาร งานจัดเลี้ยง การต้อนรับ ทักษะการสรุปประเด็นจากคำสำคัญ โครงสร้างของสาร และเทคนิคการจดบันทึก ภาษาพูด ภาษาเขียน และการเรียบเรียงข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ความรู้สึก เพื่อสรุปมติการประชุม ศิลปะของการประสานงานด้วยการพูดและการเขียน การสื่อสารกับคนสไตล์ต่าง ๆ บุคลิกภาพและการวางตัวขณะอยู่ในที่ประชุมรวมถึงการพูดหน้ากล้อง ในกรณีการประชุมออนไลน์ การรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี