คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สสส. ลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สสส.
ลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนิวัติสโมนสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพโครงการพื้นที่ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบุรี และชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขนาดเล็ก ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จำนวน 30 พื้นที่ โดยมีอาจารย์พนัส ชัยรัมย์ ประธานสาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสังคม นางสาวศิริวรรณ อำนวยสินสิริ หัวหน้าหน่วยจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (NODE) จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการจากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม
         สืบเนื่องจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้วยวิชาการฝึกสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในผู้เรียนสายการพัฒนาชุมชนและสังคม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาชุมชนและสังคม หลักสูตรเน้นให้สอดคล้องทางปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการประสานเครือข่ายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ เสริมสร้าง soft skill ให้กับนักศึกษาด้วยการนำนักศึกษาลงพื้นที่ทำงานร่วมกับกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี