คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์”

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม
"พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์"

          วั️นที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของทักษะการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี
         นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ อาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปกร ที่มาให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน รวมถึงให้แนวคิดในการใช้แมลงในธรรมชาติดูแลผลผลิตแทนการใช้สารเคมีในการเกษตร

 

  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี