สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 (TLC36)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 (TLC36)

        อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 (TLC36) เรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัญญาประดิษฐ์ต่อการปฏิวัติการดําเนินงานในห้องสมุด”: The Transformative Impact of AI on Revolutionizing Operations in Library ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (uninet) และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Diamond Ballroom ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย เสวนาและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาต่อยอดการบริการที่สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายของห้องสมุด ให้ตอบรับยุทธศาสตร์ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (Knowledge and Resource Sharing) ตอบสนองความต้องการของห้องสมุดและบริการสารนิเทศในบริบทของการเรียนรู้ในปัจจุบันสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี