คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรทักษะการเป็นเกษตรจริยะแบบปรับตัว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรทักษะการเป็นเกษตรจริยะแบบปรับตัว

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นเกษตรจริยะแบบปรับตัว” ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการประยุกต์การใช้อุปกรณ์ตรวจจับทางการเกษตรร่วมกับการควบคุมแบบอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายแบบผสมผสาน และการศึกษาดูงานในพื้นที่ทดลองขนาดเล็กและแรงสาธิตในรูปแบบผสมผสาน
           หลังจากนั้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อการเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัวในปัจจุบันโดยประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภาคการเกษตรจึงนำมาประยุกต์ใช้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การวางแผน การควบคุมการให้น้ำ การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การคำนวณต้นทุน การควบคุมคุณภาพการผลิต และการจำหน่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี