ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65

            ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
                                                    สาขาวิชาชีพครู รหัส 65🎉😀
👑 อาจารย์ผู้สอนดีเด่น ประเมินโดยนักศึกษาประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
👑 รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี