กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

              อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
             การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นผู้ประกอบการ จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจได้มากขึ้น การประกอบธุรกิจมีรูปแบบที่หลากหลาย มีธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจเดิมที่ยังคงสามารถดำเนินอยู่ได้ โดยในปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจผ่านรูปแบบออนไลน์เกิดขึ้นมากมายส่งผลดีต่อนักศึกษาที่สนใจในการประกอบธุรกิจในขณะนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น การอบรมทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพของตนเอง จึงได้การจัดอบรมการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักศึกษา เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แก่นักศึกษาและยังเป็นการสร้างรายได้จากการเป็นผู้ประกอบการระหว่างเรียน
โดยมีการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในเรื่องกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมินและค้นพบศักยภาพของผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ: การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการ ประเมินโอกาสทางธุรกิจเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการ และการสร้างโมเดลธุรกิจ (BMC) การบรรยายและฝึกปฏิบัติการวางแผนธุรกิจ: การผลิต การจัดการและการจัดทำแผนปฏิบัติการ การวางแผนการเงินเงินลงทุนในโครงการ การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน โดยมีอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง อาจารย์ ดร.ภัททราวดี วิไลลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนีเพียร อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี