ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างงานนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับจ้างงานนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

           

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา โดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างงานนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมตาลโตนด ชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม
      โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการพิจารณาอนุมัติการจ้างงานนักศึกษาระหว่างเรียนประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจ้างงานระหว่างเรียนและผลการประเมินตนเองของนักศึกษา ซึ่งในภาพรวมมีผลตอบรับจากหน่วยงานที่รับนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

#100ปีราชภัฏเพชรบุรี