คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสัมมนาองค์ความรู้การปลูกข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ตำบลห้วยข้อง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสัมมนาองค์ความรู้การปลูกข้าวหอมมะลิ
บนพื้นที่ตำบลห้วยข้อง

           อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ โดยมีนายอมรเทพ สวยงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ กล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
           โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณอุไร กาลปักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนเกษตรกร ร่วมกันสัมมนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนห้วยข้องค้าเชิงพาณิชย์ด้วยพหุวิทยาการ” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับเศรษฐกิจตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

#100ปีราชภัฏเพชรบุรี