สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่บ้านบางกลอย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่เอวกับการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่บ้านบางกลอย
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่เอวกับการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

            งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดกิจกรรมการยกระดับผ้าทอกะเหรี่ยงเพื่อการอนุรักษ์และพาณิชย์ด้วยโมเดลเศรษฐ BCG ณ บ้านบางกลอย หมู่ 1 ตำบลห้วยแม่เพียง อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
            สำหรับการลงพื้นที่บ้างบางกลอยในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย เป็นการฟื้นฟูการใช้สีธรรมชาติในการย้อมด้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบของการทอผ้า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่เอว ใน concept สร้างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถ รักษาธรรมชาติให้ยั่งยืน                  โดยได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพี่น้อง ศูนย์พัฒนาพัฒนาราษฎรบนพื้นพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโป่งลึก-บางกลอย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึกมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินกิจกรรม
            โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านและให้กำลังใจแก่คณะทำงานในด้วย

 
 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี