คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานร่วมกัน team building

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานร่วมกัน team building

          วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษา เรื่อง Team Building โดยมีแกนนำนักศึกษาจากทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เข้าร่วม 

          สืบเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะทั้งในด้านวิชาชีพและด้วยสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละและเห็นคุณค่าของการใช้พลังงานอย่างประหยัด เพิ่มทักษะในการทำงานเป็นทีม สร้างสัมพันธภาพ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยาการในการให้ความรู้ในด้านความเป็นผู้นำและจัดกิจกรรมให้กับแกนนำเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและเพื่อน ๆ นักศึกษาต่อไปในอนาคต 

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี