คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมโครงการ NSAT สัญจรเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (NSAT-CSR 2024)

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมโครงการ NSAT สัญจร
เพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (NSAT-CSR 2024)

           ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกลุ่มไทยออยล์ ได้เชิญนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ NSAT สัญจรเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (NSAT-CSR 2024) ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

          การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างนักศึกษาในสถาบันพยาบาลทั่วประเทศไทยและเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเครือข่ายตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศไทยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันนั้น โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

        1.นางสาวกัลยา เรืองอร่าม นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
        2.นางสาวฟาตีฮะห์ อูเซ็ง นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
        3.นางสาวปาริชาติ อุ่นเมือง นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี