สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดนิทรรศการกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดนิทรรศการกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดนิทรรศการกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
           วันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการจัดนิทรรศการกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี หลังจากประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการดังกล่าว
           โอกาสนี้ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยมีนายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ รักษาการหัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้แนะนำศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานทางด้านการศึกษา และองค์กรส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ และสามารถนำนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารสนเทศของสถาบันพระมหากษัตริย์กับจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนแนวคิดการจัดการสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ได้ในอนาคต

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี