คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปึการศึกษา 2567 โดยมีคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในด้านวิชาการก่อนเปิดภาคการศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกถึงคุณค่าความเชื่อและการเคารพศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และผูกพันในสถาบัน สร้างอัตลักษณ์ในเรื่อง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตอาสา บริการด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ให้แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ

              โดยหลังจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

             หลังจากนั้นได้นำนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ SIRCOP ชั้น 6 และชั้น 7 โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาใหม่เป็นอย่างยิ่งมาก และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี