คณะครุศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส

คณะครุศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส

          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567
         สำหรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส ในครั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามนโยบายการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการทำงานในคณะให้มีสภาพแวดล้อมมที่ดี เป็นระเบียบ สะดวก สะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมการทำงาน โดยการนำกิจกรรม 5ส ไปเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนางานและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี