คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและพี่ ๆ นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ภายในงานได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษาในการเป็นศิษย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยนายนพดล เมืองนก นักวิชาการศึกษา

         หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแนะนำตัวและกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนที่นักศึกษาใหม่เข้าพบสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อทำความรู้จัก แนะนำสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี