สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส

            เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และพื้นที่โดยรอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
            การทำกิจกรรม Big Cleaning Dayและกิจกรรม 5 ส ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบ มีความสะดวก สะอาด มีมาตรฐานและสร้างวินัยคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อีกทั้งทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี