คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาการสุขภาพ นำคนสองวัยจับมือทำกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ…สานความสัมพันธ์… รักกันต่างรุ่น

คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาการสุขภาพ นำคนสองวัยจับมือทำกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ...สานความสัมพันธ์... รักกันต่างรุ่น

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ…สานความสัมพันธ์… รักกันต่างรุ่น ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมี ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ผู้สูงอายุและเด็กปฐมวัยในพื้นที่เข้าร่วม

              ผู้ช่วยศาตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เผยว่า “ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นอกจากจะมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นแล้ว ยังได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้บริบทของการเข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบัน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องอาหารและโภชนการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ซึ่งจะนำมาสู่พัฒนาการที่สมวัยให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง

             กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักที่ปลอดภัย และการส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กปฐมวัย โดยนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นบีที่ 3 กิจกรรมการทำอาหารร่วมกันระหว่างเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อสานสัมพันธ์กับกลุ่มคนสองช่วงวัย

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี