สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดอบรมการบริหารจัดการวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR)

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้มีการจัดอบรมการบริหารจัดการวารสาร
Interdisciplinary Research Review (IRR)

            วันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี น้อยสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการอบรมการบริหารจัดการวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR) ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบ Thai Jo และการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR) ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการรับผิดชอบในการดำเนินหลักในการจัดทำวารสารและเพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสาร ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องในการตีพิมพ์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี