นักวิชาการศึกษาชำนาญการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นวิทยากรในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พุ่มทอง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อัตตภาพ มณีเติม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และนางสาวศศิวิมล กาหลง นักวิชาการศึกษาชำนาญการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 มิถนายน 2567

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนภารกิจการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่บริการวิชาการและการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษกิจ สังคมวัฒนธรรมและการศึกษา

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี