ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2567

          วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2567 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

         ก่อนการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หลังได้รับรางวัสชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 1st Contest on Nursing Skills Competency Using Simulatio ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกรุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกอบด้วย นางสาวสิริรัตน์ จิตรตระกูล นางสาวอริสรา บุรีสวัสดิ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญพร ชื่นกลิ่น อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข และอาจารย์ ดร.นลักษณ์ กลิ่นพุดตาล เป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษา

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี