คณะวิทยาการจัดการ เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 67

คณะวิทยาการจัดการ เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ
“เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 67

                วันที่ 17 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหม่ปี 2567 ในกิจกรรม “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ @MS PBRU” ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการ

                การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ๆ แรกเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจากทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 ท่าน และกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเป็นวิทยาการในการให้ความรู้

               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้มีทัศนคติ และแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี