กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗