คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาใหม่สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล แขนงดิจิทัลคอนเทนต์และเกม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาใหม่สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
แขนงดิจิทัลคอนเทนต์และเกม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

           วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล แขนงดิจิทัลคอนเทนต์และเกม เข้าเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ เพื่อปรับพื้นฐาน รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยในการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเกม รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบเกม

          โดยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนรู้พื้นฐานภาษาที่ใช้ในการควบคุมสั่งการ การใช้เครื่องมือและเมนูต่าง ๆ พื้นฐานการสั่งงาน Animation โดยมีการฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการสร้าง Animation เบื้องต้น

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี