PBRU International จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

PBRU International จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ (ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องปนะชุมชั้น 3 อาคารพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา เช่น การท่องเที่ยว การบริการ อีเวนต์และการจัดการภัตาคาร นานาชาติ วิศวกรรมพลังงาน และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย วัฒนธรรมไทยพื้นฐาน ขั้นตอนการลงทะเบียน และวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ศราวุฒิ ดวงเบ้า รองผู้อำนวยการ PBRU International รวมถึงนายเจริญ แสงคำกุล และนายพีรณัฐ บุญคอย นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี