ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง” ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “

                        🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์🎉🎉
                               ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
                   ” ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “

                                 💐ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้💐