บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสุขภาพใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

         นางสาวชลธิชา เตชะเจริญกิจ นักจิตวิทยา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ที่กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริเวอร์ตัน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาให้มีความรู้ด้านแนวทางส่งเสริมสุขภาพใจและระบบดูแลช่วยเหลือ อีกทั้งยังถือเป็นการทบทวนแผนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย และทำให้นักศึกษาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพใจและการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธี 

            โดยมีการบรรยายในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาและการดูแลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเรื่องระบบการดูแลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและแบ่งกลุ่มทบทวนแผน จากนั้นแต่ละกลุ่มจะนำเสนอแผนงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทำกิจกรรม AAR 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี