ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำ “ครูของครู” เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะทางภาษา

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำ “ครูของครู” เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะทางภาษา

               ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูของครูเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์  

              รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เผยว่า “ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 และเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กำหนดให้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิซาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เป็นไปตามสมรรถนะการผลิตครูฐานสมรรถนะ PTRU MODEL: Professional Teacher of Rajabhat University 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี