คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

            วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา กรรณสูตร ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กับการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านปฏิบัติการเคมี เรื่อง การแยกสารและโครมาโทกราฟี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1 ถึง ปีที่ 3 ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โรงเรียนหนองจอกวิทยา อำเภอท่ายาง โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา อำเภอชะอำ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อำเภอชะอำ และโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จำนวน 89 คน และคุณครูผู้ควบคุมจำนวน 7 คน  

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี