กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที 18 – 19 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และวิศวกรรม และเตรียมความพร้อมในการศึกษาทั้งทางด้านระบบการศึกษาและระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี 
#คณะวิสวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี