ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

           วันที่ 20 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำโดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา กรรมการ และอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม กรรมการและเลขานุการ
           ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับคะแนน 4.23 อยู่ในระดับดีมาก

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี