คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประชุมบุคลากรคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประชุมบุคลากรคณะ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม

           โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาเสนอแนะแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี