สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมรอบรู้เรื่องวิชาการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดกิจกรรมรอบรู้เรื่องวิชาการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้เรื่องวิชาการ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมให้ข้อมูล

         สำหรับกิจกรรมรอบรู้เรื่องวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดขึ้นเพื่อชี้แจงการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบแผนการเรียน ตารางเรียนด้วยตนเอง การสอบวิชาพื้นฐาน การขอเอกสารออนไลน์ การยื่นสำเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษากับการวางแผนชีวิตและการเรียน ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี