ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา