คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร
 “การเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ”

           ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านกิจการพิเศษและการประชุม  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ” ภายใต้โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต(Upskill/Reskill) ประจำปี 2566 โดยมีผู้สนใจ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน  

              หลักสูตรการเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ เป็นโครงการที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี