โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ สู่งานประดิษฐ์สร้างสรรค์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
สู่งานประดิษฐ์สร้างสรรค์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจากตัวบทวรรณคดี “พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร” สู่งานประดิษฐ์สร้างสรรค์เนื่องในวันสุนทรภู่ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

       สืบเนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มุ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่ และคุณค่าของนิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ซึ่งเป็นวรรณคดีที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ด้วยการให้นักเรียนได้ประดิษฐ์ชิ้นงานสร้างสรรค์ที่ได้แนวคิดมาจากการศึกษาตัวบทวรรณคดีเรื่องดังกล่าว และมีกำหนดการประกวดผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางวรรณคดีที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้ฝึกทักษะการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน  

โดยผลการนำเสนอผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
รางวัลการนำเสนอผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กหญิงสุประวีณ์  เจริญผล  ชั้น ม.3/2 

รางวัลการนำเสนอผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ระดับดีเด่น ได้แก่ เด็กชายจิรเมธ วงษ์ชื่น ชั้น ม.3/2 และเด็กชายธนกฤต  ยอดใหญ่  ชั้น ม.3/2 

รางวัลการนำเสนอผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ระดับดีมาก ได้แก่ เด็กชายธิติพล  แย้มนิยม ชั้น ม.3/1 

รางวัลการนำเสนอผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ระดับดี ได้แก่ เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทร์ปรุง ชั้น ม.3/1 เด็กหญิงเพียงกมล  ทองปรีชา ชั้น ม.3/1 ชเด็กหญิงกัญญาวีร์  ทวีศักดิ์ ชั้น ม.3/1 และเด็กหญิงณิชกานต์ จอมสูง ชั้น ม.3/1

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี