ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” คณะพยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช”
คณะพยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567